// Stewardess worden bij het Flight Attendant College, opleiding stewardess, opleiding grondstewardess, stewardessopleidingen - Algemene Voorwaarden
Stewardess worden bij het Flight Attendant College, opleiding stewardess, opleiding grondstewardess, stewardessopleidingen is onderdeel van WTS B.V.
Sitemap SITEMAP
ZOEKEN
ALGEMENE VOORWAARDEN
Home | Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

Inschrijving
Inschrijving geschiedt uitsluitend d.m.v. een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. De cursussen vinden doorgang bij een minimale bezetting van 6 studenten. Bij inschrijving ontvangt iedere student een studentennummer dat op alle correspondentie, overmakingen etc. vermeld dient te worden.

Annuleringsvoorwaarden
Na inschrijving is annulering slechts mogelijk indien de betrokkene door middel van een aangetekend schrijven aan Flight Attendant College te kennen geeft af te zien vandeelname aan de opleiding. Voor annulereringen gelden de volgende voorwaarden:

  • Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding: tien procent van de cursusprijs.
  • Bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de opleiding: vijfentwintig procent van de cursusprijs.
  • Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de opleiding: vijftig procent van de cursusprijs.
  • Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de opleiding: honderd procent van de cursusprijs.
  • Bij annulering na aanvang van de opleiding: honderd procent van de cursusprijs.

Als datum van annulering geldt de datum van de poststempel van de annuleringsbrief. Mocht blijken dat het deelnemersaantal voor de opleiding te gering is, dan behouden wijons het recht voor de opleiding te annuleren, waarna volledige restitutie volgt.

Beëindiging van de opleiding
Gedurende zeven dagen na inschrijving bestaat de mogelijkheid de opleiding te annuleren zonder kosten. Geen recht op kostenloze annulering bestaat wanneer de opleiding isbegonnen voordat de termijn van zeven dagen is verstreken. Tussentijdse beëindiging van de opleiding leidt niet tot restitutie van het cursusgeld.

Betalingsvoorwaarden
Het inschrijfgeld dient binnen een week na inschrijving te worden voldaan. Het totale lesgeld, of indien een betalingsregeling is afgesproken de eerste termijn, dient uiterlijktien dagen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan. Annuleringskosten dienen uiterlijk twee weken na dagtekening van het aangetekend schrijven te worden voldaan. Alle door Flight Attendant College te maken kosten tot inning van achterstallige lesgelden en annuleringsgelden, komen ten laste van de student of diens wettelijke betalingsplichtige.

Financiële verplichtingen
Betaling van het inschrijf- en lesgeld geschiedt volgens de ondertekende betalingsvoorwaarden. Betaling in termijnen is mogelijk indien bij inschrijving een betalingsregeling isafgesproken. Flight Attendant College is gerechtigd de student deelname aan de lessen en/of examens te weigeren indien het door hem verschuldigde lesgeld niet is voldaan. Bijtussentijdse beëindiging van de opleiding blijft men gehouden tot betaling van het lesgeld en vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

Administratie
Bij aanvang van de opleiding dient een recente pasfoto, een kopie van het legitimatiebewijs en een kopie van de behaalde diploma's te worden ingeleverd. Adreswijzigingen enandere wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven aan de administratie.

Presentie
Flight Attendant College verwacht dat aan alle lessen en excursies wordt deelgenomen. In geval van ziekte of overmacht wordt van de student verwacht dat hij zo snel mogelijkcontact opneemt met de school, zodat het lesmateriaal apart gelegd kan worden. De docenten zijn bereid tijd vrij te maken om bij specifieke problemen tijdens de opleidingextra hulp te geven. Dit geldt niet voor studenten die regelmatig en zonder geldige redenen afwezig zijn.

Taal
Een goede kennis van zowel de Engelse als de Nederlandse taal is een vereiste voor het volgen van de opleiding en deelname aan de examens.

Examens
De examendata, tijden en lokatie zullen 2 weken voor de laatste les bekend gemaakt worden. Alle Flight Attendant College examens vinden plaats in Amsterdam. Alleen doorbuitengewone omstandigheden kan het (her)examen worden uitgesteld. Een verzoek om uitstel wordt alleen behandeld wanneer het schriftelijk is ingediend. In geval van ziektedient een verzoek om uitstel vergezeld te gaan van een doktersverklaring. Indien een verzoek om uitstel wordt gehonoreerd, worden vijf en twintig euro administratiekosten inrekening gebracht. Het minimum percentage dat behaald moet worden om te slagen voor een onderdeel bedraagt 60 %. Indien dit percentage niet wordt behaald, kan wordendeelgenomen aan een gratis herkansing voor maximaal twee onderdelen. Flight Attendant College is gerechtigd studenten te weigeren voor een herkansing indien de studentmeerdere lessen heeft verzuimd, te weinig interesse in zijn studie heeft getoond of een te laag percentage heeft behaald. De examenuitslagen worden uiterlijk 6 weken na het laatste examen per post verzonden.

Lesmateriaal/ Uniform
De studieboeken zijn inbegrepen in het lesgeld. Er kunnen echter een aantal handboeken in bruikleen ter beschikking worden gesteld. Deze moeten op het examen wordeningeleverd. Het uniform wordt tijdens de duur van de opleiding in bruikleen ter beschikking gesteld. De student dient zelf zorg te dragen voor bijpassende schoenen, panty's,sokken en evt. accessoires. Flight Attendant College kan niet aansprakelijk worden gesteld voor laat uitgeleverde boeken en/of syllabi.

Kleding
De student dient representatief gekleed aan de lessen en excursies deel te nemen. Het dragen van o.a. spijkerbroeken, leggings en gymschoenen is niet toegestaan.

Auteursrechten
De cursusdeelnemer is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming cursusmaterialen op enigerlei wijze aan derden af te staan, in gebruik te geven, tekopiëren, te openbaren dan wel te verveelvoudigen. Flight Attendant College behoudt zich het recht voor om de inhoud van de opleidingen voortdurend aan te passen aan deactualiteit en aan de eisen van haar leveranciers.

World Travel Jobs
World Travel Jobs begeleidt studenten bij sollicitaties en bemiddelt bij mogelijke functies/stages binnen de reiswereld. Studenten worden zoveel mogelijk gestimuleerd om ookop eigen initiatief naar een passende functie te solliciteren. Er wordt duidelijk gesteld dat World Travel Jobs geen garanties voor een baan kan geven. Om in aanmerking tekomen voor World Travel Jobs dient men in het bezit te zijn van het Flight Attendant College Diploma. Studenten die zich bij World Travel Jobs inschrijven dienen een pasfoto eneen c.v. in te leveren. World Travel Jobs geeft referenties aan studenten die goede resultaten hebben behaald en een positieve houding hebben getoond.

Verzekering
Flight Attendant College is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van eigendommen van studenten. Flight Attendant College stelt zich evenmin aansprakelijk voorletsel en enige andere schade toegebracht aan de student zelf. De student dient zelf zorg te dragen voor verzekeringen.

Wijziging
Flight Attendant College kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen ten gevolge van overheidsmaatregelen of door exameninstituten . Flight Attendant College is nietaansprakelijk voor informatie die is samengesteld door onze samenwerkingspartners. Flight Attendant College is gerechtigd het studiepakket te muteren en in uitzonderlijkesituaties bepaalde lessen in de avonduren te laten plaatsvinden.

Algemeen
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, ligt de beslissing bij de directie. In alle gevallen waarde mannelijke vorm gebruikt is, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen. De ingeschreven student ontvangt bij aanvang van de opleiding een studiewijzer waarin het huisenexamenregelement is opgenomen.

Stewardess worden bij het Flight Attendant College, opleiding stewardess, opleiding grondstewardess, stewardessopleidingen is onderdeel van WTS B.V.

Kijk ook eens bij:
» www.wts.nl
» www.worldtravelschool.nl
» www.wtshospitality.nl
» www.worldtraveljobs.nl
TAGS
Cabin Crew stewardess worden Stewardess Air Hostess training stewardess opleidingen Dagopleiding excursie opleiding stewardess Opleidingen Steward worden Diploma Schiphol stewardess opleiding Luchthaven Luchtvaart Droombaan Opleiding Uniform Attendant Flight Avondopleiding Steward